Question and answer
ang kwento ng gorilya at alitaptap
Ang Kwento Ni Gorilla At Alitaptap Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito."Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?" Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo."Hindi ako duwag!", ang
Question
Asked 6/23/2011 4:40:28 AM
Updated 7/28/2011 12:07:24 AM
1 Answer/Comment
Get an answer
New answers
Rating
2
Ang Kwento Ni Gorilla At Alitaptap Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito."Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?" Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo."Hindi ako duwag!", ang nagagalit na sagot ni Iput-Iput. "Kung hindi ka duwag, e bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?", ang pang-aasar ni Amomongo."Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikitako sila kaagad at nang sa gayo'y maipagtanggol ko ang aking sarili.", ang tugon ni Iput-Iput. Tumawa nang malakas si Amomongo. Kinabukasan, maaga itong gumising at ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dalang ilaw si Iput-Iput ay dahil duwag ito. Kaagad na kumalat sa buong bayan ang balita. Nang mabalitaan ito ni Iput-Iput, nagalit siya. Dali-dali siyang lumipad patungo sa bahay ni Amomongo. Gabi noon at natutulog na ang gorilya, ngunit itinapat niya ang kanyang ilaw sa mukha nito hanggang sa ito ay magising. "Hoy, gorilya, bakit ipinamamalita mong duwag ako? Upang mapatunayan ko sa'yong hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa plasa sa susunod na Linggo ng hapon." Pupungas-pungas na nagtanong ang gorilya. "Mayroon ka bang mga kasama?" "Wala!", ang sigaw ni Iput-Iput. "Pupunta akong mag-isa." Nangiti si Amomongo sa tinuran ni Iput-Iput. Dili't isang maliit na insekto ang humahamon sa kanya ng away. Nagpatuloy ang alitaptap. "Hihintayin kita sa plasa sa susunod na Linggo sa ganap na ikaanim ng hapon!" "Magsama ka ng mga kakampi mo dahil magsasama ako ng libu-libong gorilya na mas malalaki pa sa akin." Sinabi ito ni Amomongo upang takutin ang alitaptap, na sa pakiwari niya ay nasisiraan ng ulo. Ngunit sumagot si Iput-Iput: "Hindi ko kailangan ng kakampi. Darating akong mag-isa! Paalam!" Dumating ang araw ng Linggo. Bago pa mag-ikaanim ng hapon ay nagtipon na ang mga dambuhalang gorilya sa plasa ngunit nadatnan na nila ang alitaptap na naghihintay sa kanila. "Maya- maya, tumunog ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal. Iminungkahi ni Iput-Iput sa mga gorilya ma magdasal muna sila. Pagkatapos magdasal, agad sinabi ni Iput-Iput na nakahanda na siya. Inutusan ni Amomongo ang kanyang mga kasama na humanay. Pumuwesto siya sa una bilang pagpapakilalang siya ang pinuno ng mga ito. Dagling lumipad si Iput-Iput sa ilong ni Amomongo at inilawan niya ito. Hinampas ng kasunod na gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakaalis kaya ang tinamaan ng gorilya ay ang ilong ni Amomongo na halos ikamatay nito. Dumapo si Iput-Iput sa ilong ng pangalawang gorilya. Hinampas ng pangatlong gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakalipad, kaya ang nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa na ikinamatay nito. Muli, inilawan ni Iput-Iput ang ilong ng pangatlong gorilya. Hinampas ng ikaapat na gorilya si Iput-Iput na kaagad nakalipad. Muli, namatay ang pangatlong gorilya dahil sa lakas ng pagkakahampas ng ikaapat na unggoy sa ilong nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang si Amomongo na lamang ang natirang buhay na gorilya na halos hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Iput- Iput na patawarin na siya, at huwag patayin. Pinatawad naman siya ni Iput-Iput, ngunit simula ng hapong iyon, nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa mga alitaptap.
Added 7/28/2011 12:07:24 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,389,433 questions answered
Popular Conversations
A product is
11/20/2014 6:12:42 PM| 8 Answers
Which equation below is a direct variation? A. 1/6x=y B. x + 2 = ...
Weegy: An example of a quadratic equation is y = x^2 - 5 User: The value of y varies directly with x, and y = 4 ...
11/20/2014 7:27:37 AM| 3 Answers
0.0872
Weegy: Scientific notation of 0.0872 is 8.720 10^-2. User: 0.48 Weegy: what you need to know my friend? User: ...
11/20/2014 6:57:30 AM| 2 Answers
Which equation below is a direct variation? A. B. x + 2 = y C. y ...
Weegy: The equation of the line that passes through the points ( 2, 2) and (0, 5)is B. y = 3/2x + 5 User: The value ...
11/20/2014 7:40:11 AM| 2 Answers
The legs of a right triangle have lengths of 4 and 5 units. Find the ...
Weegy: The length of the hypotenuse of a right triangle whose legs are 3 and sqrt 2 is sqrt [3^2 + (sqrt 2)^2] = sqrt ...
11/20/2014 9:03:43 AM| 2 Answers
Is the ordered pair (0,5) a solution of the system of linear ...
Weegy: yes, the ordered pair (0,5) a solution of the system of linear equations: x + y = 5 -5x + 2y = 10. 0 + 5 = 5, ...
11/20/2014 9:19:10 AM| 2 Answers
Find the slope and y-intercept of the line. y = –2x + 8 (Points : ...
Weegy: y = mx + b where m is the slope of the line and b is the y intercept ... equation of the line with slope m 1. y ...
11/20/2014 10:00:11 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
P
C
1
Points 2106 [Total 13817]| Ratings 9| Comments 2016| Invitations 0|Offline
S
L
Points 1160 [Total 3446]| Ratings 0| Comments 1160| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 644 [Total 14018]| Ratings 0| Comments 644| Invitations 0|Offline
S
L
Points 635 [Total 1156]| Ratings 6| Comments 575| Invitations 0|Offline
S
Points 334 [Total 366]| Ratings 1| Comments 324| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 211 [Total 6605]| Ratings 0| Comments 211| Invitations 0|Online
S
L
Points 141 [Total 1437]| Ratings 3| Comments 111| Invitations 0|Offline
S
Points 50 [Total 50]| Ratings 0| Comments 0| Invitations 5|Offline
S
Points 37 [Total 37]| Ratings 0| Comments 37| Invitations 0|Offline
S
Points 34 [Total 34]| Ratings 2| Comments 4| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.