Question and answer
ang kwento ng gorilya at alitaptap
Ang Kwento Ni Gorilla At Alitaptap Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito."Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?" Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo."Hindi ako duwag!", ang
Question
Asked 6/23/2011 4:40:28 AM
Updated 7/28/2011 12:07:24 AM
1 Answer/Comment
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
New answers
Rating
2
Ang Kwento Ni Gorilla At Alitaptap Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito."Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?" Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo."Hindi ako duwag!", ang nagagalit na sagot ni Iput-Iput. "Kung hindi ka duwag, e bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?", ang pang-aasar ni Amomongo."Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikitako sila kaagad at nang sa gayo'y maipagtanggol ko ang aking sarili.", ang tugon ni Iput-Iput. Tumawa nang malakas si Amomongo. Kinabukasan, maaga itong gumising at ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dalang ilaw si Iput-Iput ay dahil duwag ito. Kaagad na kumalat sa buong bayan ang balita. Nang mabalitaan ito ni Iput-Iput, nagalit siya. Dali-dali siyang lumipad patungo sa bahay ni Amomongo. Gabi noon at natutulog na ang gorilya, ngunit itinapat niya ang kanyang ilaw sa mukha nito hanggang sa ito ay magising. "Hoy, gorilya, bakit ipinamamalita mong duwag ako? Upang mapatunayan ko sa'yong hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa plasa sa susunod na Linggo ng hapon." Pupungas-pungas na nagtanong ang gorilya. "Mayroon ka bang mga kasama?" "Wala!", ang sigaw ni Iput-Iput. "Pupunta akong mag-isa." Nangiti si Amomongo sa tinuran ni Iput-Iput. Dili't isang maliit na insekto ang humahamon sa kanya ng away. Nagpatuloy ang alitaptap. "Hihintayin kita sa plasa sa susunod na Linggo sa ganap na ikaanim ng hapon!" "Magsama ka ng mga kakampi mo dahil magsasama ako ng libu-libong gorilya na mas malalaki pa sa akin." Sinabi ito ni Amomongo upang takutin ang alitaptap, na sa pakiwari niya ay nasisiraan ng ulo. Ngunit sumagot si Iput-Iput: "Hindi ko kailangan ng kakampi. Darating akong mag-isa! Paalam!" Dumating ang araw ng Linggo. Bago pa mag-ikaanim ng hapon ay nagtipon na ang mga dambuhalang gorilya sa plasa ngunit nadatnan na nila ang alitaptap na naghihintay sa kanila. "Maya- maya, tumunog ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal. Iminungkahi ni Iput-Iput sa mga gorilya ma magdasal muna sila. Pagkatapos magdasal, agad sinabi ni Iput-Iput na nakahanda na siya. Inutusan ni Amomongo ang kanyang mga kasama na humanay. Pumuwesto siya sa una bilang pagpapakilalang siya ang pinuno ng mga ito. Dagling lumipad si Iput-Iput sa ilong ni Amomongo at inilawan niya ito. Hinampas ng kasunod na gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakaalis kaya ang tinamaan ng gorilya ay ang ilong ni Amomongo na halos ikamatay nito. Dumapo si Iput-Iput sa ilong ng pangalawang gorilya. Hinampas ng pangatlong gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakalipad, kaya ang nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa na ikinamatay nito. Muli, inilawan ni Iput-Iput ang ilong ng pangatlong gorilya. Hinampas ng ikaapat na gorilya si Iput-Iput na kaagad nakalipad. Muli, namatay ang pangatlong gorilya dahil sa lakas ng pagkakahampas ng ikaapat na unggoy sa ilong nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang si Amomongo na lamang ang natirang buhay na gorilya na halos hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Iput- Iput na patawarin na siya, at huwag patayin. Pinatawad naman siya ni Iput-Iput, ngunit simula ng hapong iyon, nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa mga alitaptap.
Added 7/28/2011 12:07:24 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
hat are the square roots of 324? A. 162 and –162 B. 19 and ...
Weegy: What are the square roots of 324? C. 18 and –18
4/17/2014 10:38:56 AM| 7 Answers
The Filipinos call it the Luzon Sea and the Vietnamese call it the ...
Weegy: The Filipinos call it the Luzon Sea and the Vietnamese call it the East Sea, but however it's named, the SOUTH ...
4/17/2014 6:25:33 PM| 4 Answers
what is anthropology
Weegy: Anthropology is the study of humankind, past and present, that draws and builds upon knowledge from social and ...
4/16/2014 3:13:10 AM| 3 Answers
Twenty-seven is 25% of a0.
Weegy: 15% of 25 is 3.75 User: what is 27 times 4 Weegy: You can factor the second part by using factors of 27 that ...
4/16/2014 3:46:34 AM| 3 Answers
Write the equation that satisfies the given conditions. The line ...
Weegy: The equation of the line that passes through (4, -1) and (-2, 3) is y = 5/3 - (2 x)/3 User: Write the equation ...
4/16/2014 12:10:38 PM| 3 Answers
Read the sentence below and answer the question that follows. ...
Weegy: Kindly underline the verb indicated.
4/17/2014 10:31:56 AM| 3 Answers
Which of the following is a solution of y + x
Weegy: One number exceeds another by -5. The sum of the numbers is -1. The numbers are -3 and 2. User: A 20% acid ...
4/17/2014 4:31:53 PM| 3 Answers
What is the factored form of the expression? 4x2 – 81y2 A. ...
Weegy: 4x^2 ? 81y^2 the factored form is: B. (2x + 9y)(2x ? 9y)
4/16/2014 3:29:22 AM| 2 Answers
What is an S corporation?
Weegy: In a general sense, a corporation is a business entity that is given many of the same legal rights as an actual ...
4/16/2014 7:46:05 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1408 [Total 9289]| Ratings 0| Comments 1408| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
Points 1402 [Total 6789]| Ratings 0| Comments 1402| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 431 [Total 7108]| Ratings 1| Comments 421| Invitations 0|Offline
S
L
Points 349 [Total 2796]| Ratings 2| Comments 319| Invitations 1|Offline
S
Points 140 [Total 556]| Ratings 0| Comments 140| Invitations 0|Offline
S
1
Points 139 [Total 469]| Ratings 3| Comments 109| Invitations 0|Offline
S
R
Points 115 [Total 227]| Ratings 5| Comments 55| Invitations 1|Offline
S
Points 111 [Total 755]| Ratings 1| Comments 101| Invitations 0|Offline
S
Points 103 [Total 103]| Ratings 5| Comments 33| Invitations 2|Offline
S
P
C
L
P
Points 76 [Total 3921]| Ratings 0| Comments 76| Invitations 0|Offline