Question and answer
ang kwento ng gorilya at alitaptap
Ang Kwento Ni Gorilla At Alitaptap Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito."Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?" Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo."Hindi ako duwag!", ang
Question
Asked 6/23/2011 4:40:28 AM
Updated 7/28/2011 12:07:24 AM
1 Answer/Comment
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (FREE)
New answers
Rating
2
Ang Kwento Ni Gorilla At Alitaptap Isang gabi, naglalakad si Iput-Iput, (ang alitaptap) patungo sa bahay ng kanyang kaibigan.Nang mapadaan siya sa tapat ng bahay ni Amomongo (ang gorilya), tinanong siya nito."Hoy, Iput-Iput,bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?" Sumagot si Iput-Iput. "Dahil natatakot ako sa mga lamok." "Ah, duwag ka pala," ang pang-uuyam ni Amomongo."Hindi ako duwag!", ang nagagalit na sagot ni Iput-Iput. "Kung hindi ka duwag, e bakit lagi kang may dala-dalang ilaw?", ang pang-aasar ni Amomongo."Nagdadala ako ng ilaw para kapag nilapitan ako ng mga lamok at kakagatin ay makikitako sila kaagad at nang sa gayo'y maipagtanggol ko ang aking sarili.", ang tugon ni Iput-Iput. Tumawa nang malakas si Amomongo. Kinabukasan, maaga itong gumising at ipinamalita sa lahat ng kapitbahay na kaya daw laging may dalang ilaw si Iput-Iput ay dahil duwag ito. Kaagad na kumalat sa buong bayan ang balita. Nang mabalitaan ito ni Iput-Iput, nagalit siya. Dali-dali siyang lumipad patungo sa bahay ni Amomongo. Gabi noon at natutulog na ang gorilya, ngunit itinapat niya ang kanyang ilaw sa mukha nito hanggang sa ito ay magising. "Hoy, gorilya, bakit ipinamamalita mong duwag ako? Upang mapatunayan ko sa'yong hindi ako duwag, hinahamon kita sa isang labanan. Magkita tayo sa plasa sa susunod na Linggo ng hapon." Pupungas-pungas na nagtanong ang gorilya. "Mayroon ka bang mga kasama?" "Wala!", ang sigaw ni Iput-Iput. "Pupunta akong mag-isa." Nangiti si Amomongo sa tinuran ni Iput-Iput. Dili't isang maliit na insekto ang humahamon sa kanya ng away. Nagpatuloy ang alitaptap. "Hihintayin kita sa plasa sa susunod na Linggo sa ganap na ikaanim ng hapon!" "Magsama ka ng mga kakampi mo dahil magsasama ako ng libu-libong gorilya na mas malalaki pa sa akin." Sinabi ito ni Amomongo upang takutin ang alitaptap, na sa pakiwari niya ay nasisiraan ng ulo. Ngunit sumagot si Iput-Iput: "Hindi ko kailangan ng kakampi. Darating akong mag-isa! Paalam!" Dumating ang araw ng Linggo. Bago pa mag-ikaanim ng hapon ay nagtipon na ang mga dambuhalang gorilya sa plasa ngunit nadatnan na nila ang alitaptap na naghihintay sa kanila. "Maya- maya, tumunog ang kampana ng simbahan bilang hudyat ng oras ng orasyon o pagdarasal. Iminungkahi ni Iput-Iput sa mga gorilya ma magdasal muna sila. Pagkatapos magdasal, agad sinabi ni Iput-Iput na nakahanda na siya. Inutusan ni Amomongo ang kanyang mga kasama na humanay. Pumuwesto siya sa una bilang pagpapakilalang siya ang pinuno ng mga ito. Dagling lumipad si Iput-Iput sa ilong ni Amomongo at inilawan niya ito. Hinampas ng kasunod na gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakaalis kaya ang tinamaan ng gorilya ay ang ilong ni Amomongo na halos ikamatay nito. Dumapo si Iput-Iput sa ilong ng pangalawang gorilya. Hinampas ng pangatlong gorilya si Iput-Iput ngunit kaagad itong nakalipad, kaya ang nahampas niya ay ang ilong ng pangalawa na ikinamatay nito. Muli, inilawan ni Iput-Iput ang ilong ng pangatlong gorilya. Hinampas ng ikaapat na gorilya si Iput-Iput na kaagad nakalipad. Muli, namatay ang pangatlong gorilya dahil sa lakas ng pagkakahampas ng ikaapat na unggoy sa ilong nito. Nagpatuloy ang ganitong pangyayari hanggang si Amomongo na lamang ang natirang buhay na gorilya na halos hindi makagulapay dahil sa tinamong sakit. Nagmakaawa ito kay Iput- Iput na patawarin na siya, at huwag patayin. Pinatawad naman siya ni Iput-Iput, ngunit simula ng hapong iyon, nagkaroon na ng malaking takot ang mga gorilya sa mga alitaptap.
Added 7/28/2011 12:07:24 AM
Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Home | Contact | Terms | Privacy | Social | ©2013 Purple Inc.
Ad
Popular Conversations
The question below refers to the selection "By the Waters of ...
Weegy: The question below refers to the selection "By the Waters of Babylon." The many lights that John sees in his ...
4/22/2014 8:51:50 AM| 5 Answers
Identify the function of the italicized noun clause. Cousin Jake's ...
Weegy: The function of the noun clause "that he run the mile in less than four minutes" is a NOUN PHRASE COMPLEMENT.
4/22/2014 9:51:58 AM| 4 Answers
Which sentence uses a verb that agrees with its compound subject? ...
Weegy: Which sentence uses a verb that agrees with its compound subject? A. Pumpkins and grapes are grown on vines. ...
4/22/2014 12:24:12 PM| 4 Answers
(x 2 + 4x + 8)(2x - 1)
Weegy: Simplify: 2x - 8 = 2x - 3. As you can see, there are no values of x that make the equation true. Subtracting 2x ...
4/22/2014 7:19:21 AM| 3 Answers
Ethiopians learned Christian traditions from ___________. a. their ...
Weegy: Ethiopians learned Christian traditions from the Hebrews.
4/22/2014 7:36:55 AM| 3 Answers
If x varies inversely with y and x = 4 when y = 9, find x when y = 6. ...
Weegy: (3x-2) squared is 9x^2 - 12x + 4. User: Find the general term for the sequence -3, 1, 5, 9, .... Weegy: -6
4/22/2014 8:28:58 AM| 3 Answers
How many terms are in the expression shown below? x2 - 10xy + 3y + ...
Weegy: There are 5 terms in the expression x2 - 10xy + 3y + y2 - 1. User: Find the value of 21 - 18 ÷ 3 · ...
4/22/2014 1:25:53 PM| 3 Answers
Who is the owner of GTV vodka
Weegy: Birdman, the rapper, is the owner of GTV vodka.
4/22/2014 11:38:15 PM| 3 Answers
Which of the following represented loyalty to church before loyalty ...
Weegy: D. User: The Glorious Revolution took place in response to the __________. a. actions of James II c. Articles ...
4/22/2014 4:08:32 AM| 2 Answers
At the incident scene, who handles media inquires? A. Public ...
Weegy: At the incident scene, who handles media inquires? D. Communications Officer User: The Liaison Officer: A. ...
4/22/2014 6:09:11 AM| 2 Answers
When should an HIV positive person share his or her status with ...
Weegy: When the person is ready an HIV positive person share his or her status with friends and family.
4/22/2014 6:32:20 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
C
L
P
C
Points 1781 [Total 7168]| Ratings 0| Comments 1781| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
Points 1724 [Total 9605]| Ratings 0| Comments 1724| Invitations 0|Offline
S
1
L
C
L
Points 914 [Total 5717]| Ratings 4| Comments 874| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
Points 559 [Total 7236]| Ratings 2| Comments 539| Invitations 0|Online
S
L
Points 480 [Total 2927]| Ratings 2| Comments 450| Invitations 1|Offline
S
L
1
1
1
Points 288 [Total 3554]| Ratings 7| Comments 218| Invitations 0|Online
S
R
Points 267 [Total 379]| Ratings 6| Comments 187| Invitations 2|Offline
S
Points 205 [Total 205]| Ratings 6| Comments 125| Invitations 2|Offline
S
Points 170 [Total 586]| Ratings 0| Comments 170| Invitations 0|Offline
S
Points 159 [Total 803]| Ratings 1| Comments 149| Invitations 0|Online