Question and answer
ano ang kahalagahan ng kultura at tradisyon ng mga minoryang pangkatng mga pilipino
Ang Kahalagahan ng Kultura at Tradisyon sa mga minoryang Pilipino ito ay magbibigay halibawa na hindi dapat kalimutan ang Kulturang Pilipino.kagaya ng Kaugaliang Pilipino Bayanihan: Nabuo ang Bayanihan sa mga samahan ng mga magkakapitbahay na [ nagtutulungan kahit kailan o saan man kailanganin ng tulong. Kadalasan makikita ang bayanihan sa mga sasakyang nasisiraan ng gulong. Ang mga tambay
at ang mga taong-bayang na malapit dito ay agad agad ding tutulungan ang drayber kahit ano pa man ang mangyari maayos lamang ang nasirang sasakyan. O kaya naman mas kadalasang inilalarawan ito ng paglilipat bahay noon ng mga nasa lalawigan. Ang mga bahay ay sabay sabay bubuhatin ng mga kalalakihan na sinasabayan pa kung minsan ng awitin upang di gaanong madama ang kabigatan nito. Ito ay kabaligtaran ng ugaling indibidwalismo ng mga lipunang Europeo at Amerikano. Matinding Pagkakabuklod-buklod ng Mag-anak: Ang mga Pilipino ay kadalasang malalapit sa kanilang mag-anak at iba pang kamag-anak. Ang pangunahing sistemang panlipunan ng mga Pilipino ay mag-anak. Maraming mga Pilipino ang tumitira malapit sa kanilang mga kamag-anak, kahit pa sila ay may edad na o kaya naman ay may sarili na ring mag-anak. Kadalasan ang isang bahay sa Pilipinas ay binubuo ng mahigit sa dalawang mag-anak. Sa mga lalawigan, ang mga nayon ay kadalasang binubuo ng iisang angkan, at halos lahat ay mag-kakakilala. Pakikisama[1]: Ang pakikisama ay ang kaugaliang Pilipino na nagnanais magkaroon ng maganda at mabuting pakikitungo sa iba. Hiya: Ang kaugaliang Hiya ay isang panlipunang kaugalian. Ang mga Pilipino kasi ay naniniwala na dapat na kumilos sila kung ano ang mga tinatanggap na kaugalian ng lipunan; ang kung sila ay nakagawa ng kaugaliang hindi tanggap, ang kahihiyan na ginawa nila ay hindi lang para sa kanilang sarili kundi kahihiyan din ito para sa kanilang mag-anak. Isang halimbawa ay ang pagiging magarbo ng paghahanda kahit na hindi dapat sapat ang kabuhayan niya. Kung ay isa ay pinahiya sa maraming tao, sila ay nakararamdam ng hiya at nawawalan ng lakas ng loob. Utang na Loob[1]: Ang Utang na Loob, ay isang utang ng tao sa taong tumulong sa kanya sa mga pagsubok na kanyang dinaanan. ]
Expert answered|badgerpoe|Points 630|
Question
Asked 7/11/2011 6:20:35 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,661,092 questions answered
Popular Conversations
3x - 4y = 7 3x + 2y = -5 When the second equation is subtracted from ...
Weegy: -6y = 12 User: x + y = k x - y = k The solution to the system shown is _____. (0, k) (2, 2) (k, 0) Weegy: ...
6/29/2016 10:10:18 AM| 3 Answers
factorization of 10x - 3 - 3x 2? User: n 4 - 1
Weegy: (n + 8)(n - 2) = n^2 - 2n + 8n - 16; = n^2 + 6n - 16 User: Factor a 3 - 3 + 3a 2 - a. User: Factor 75t 2 ...
6/30/2016 12:45:49 AM| 3 Answers
It's 3:34, what time was it 50 mins ago?
6/29/2016 2:36:26 AM| 2 Answers
What ending should this word have? deplor- able ible
Weegy: This word should end in -able. DEPLORABLE. User: What ending should this word have? predict- able ible
6/29/2016 6:35:29 AM| 2 Answers
Solve (x + 1 -3). User: Find the distance between the points (-4, ...
Weegy: Distance between the points (4, -1) and (-5, 2) = sqrt [(-5-4)^2 +(2- 1)^2] = sqrt [81+9] = sqrt[90] = 9.4868 ...
6/30/2016 7:13:59 AM| 2 Answers
Bacteria are important in sewage disposal because they _____. A. ...
Weegy: d. form membranes around toxins in sewage User: Organisms that grow in the absence of free oxygen are known as ...
6/30/2016 10:07:46 AM| 2 Answers
What effect did the oil crisis have on U.S. energy policy? A. The ...
Weegy: B. More attention has since been paid to energy conservation. was an effect of the oil crisis User: Which ...
6/30/2016 10:13:01 AM| 2 Answers
What is the slope of the line passing through (1, 2) and (3, 8)? ...
Weegy: The slope of a line perpendicular to the line whose equation is y = 2x + 5 is -1/2. The slope of that line is ...
6/30/2016 2:48:13 PM| 2 Answers
The small, raised features on the surface of the tongue are ...
Weegy: The small, raised features on the surface of the tongue are called: papillae. User: Which of these is NOT a ...
6/29/2016 1:44:48 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
L
Points 1101 [Total 1762] Ratings 2 Comments 1081 Invitations 0 Online
S
Points 389 [Total 750] Ratings 2 Comments 369 Invitations 0 Offline
S
Points 184 [Total 259] Ratings 1 Comments 174 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
P
Points 161 [Total 3704] Ratings 0 Comments 161 Invitations 0 Offline
S
Points 140 [Total 421] Ratings 0 Comments 140 Invitations 0 Offline
S
Points 127 [Total 179] Ratings 0 Comments 127 Invitations 0 Offline
S
P
1
Points 107 [Total 852] Ratings 3 Comments 57 Invitations 2 Offline
S
L
Points 87 [Total 4207] Ratings 0 Comments 87 Invitations 0 Offline
S
Points 40 [Total 50] Ratings 1 Comments 30 Invitations 0 Offline
S
Points 32 [Total 139] Ratings 0 Comments 32 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.