You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
27,001,372 questions answered
Popular Conversations
4/9 = ? / 63
Weegy: 7 is the answer. 63 ? ( 9 ) = 7 User: Find a common denominator between the two fractions. 1/2 and 5/6 ...
2/20/2017 8:56:40 AM| 4 Answers
Reduce the following fraction to lowest terms: 3/8 User: Find the ...
Weegy: The greatest common factor of the numbers 28 and 42 is 4. User: Reduce the following fractions to lowest ...
2/20/2017 8:43:07 AM| 3 Answers
Simplify 5 + 2{x - 4[3x + 7(2 - x)]}. User: Find the ...
Weegy: 48a^3 bc^2 / (3abc) = 16a^2c User: Given: X = r + 2, Y = 2r - 9, and Z = r 2 + 17r + 30. Simplify [X · Y - ...
2/20/2017 2:07:55 PM| 3 Answers
What happens when factors of production (resources) fall?
Weegy: if the factors of production: land, capital and labor fail, then it is likely that production will halt because ...
2/20/2017 4:09:26 PM| 3 Answers
Saying positive things to yourself in order to develop a more ...
Weegy: Positive attitude is the power that drives you to success. Developing and manifesting a positive attitude makes ...
2/20/2017 8:54:48 AM| 2 Answers
2 7/8 ÷ 1/4 = User: 4/3 ÷ 1/2 =
2/20/2017 9:09:55 AM| 2 Answers
__________ is the chance a business owner will lose the time and ...
Weegy: RISK is the chance a business owner will lose the time and money invested in a business that proves to be ...
2/20/2017 10:48:17 AM| 2 Answers
People who make judgments in lower federal courts are called
Weegy: Federal : of, relating to, or being a form of government in which a union of states recognizes the sovereignty ...
2/20/2017 11:49:25 AM| 2 Answers
Find the GCF of 56 and 46.
Weegy: The GCF of 56 and 46 is: 2. User: Find the GCF of -10c 2 d and 15cd 2. Weegy: GCF of -10c^2d and 15cd^2 is ...
2/20/2017 2:30:31 PM| 2 Answers
Which of the following is NOT a true statement about life on a ...
Weegy: All of the following were essential parts of the Southern economy by the mid-19th century EXCEPT: factories.
2/20/2017 3:15:33 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
P
L
Points 355 [Total 1124] Ratings 2 Comments 335 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 319 [Total 2293] Ratings 1 Comments 309 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
Points 216 [Total 1430] Ratings 0 Comments 216 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 30] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 112] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 12 [Total 22] Ratings 1 Comments 2 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 5] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.