Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
Pinagmulan ng wika ayon sa bibliya?
Weegy: Malinaw na ipinahahayag sa Bibliya na ang wika ay kaloob ng Diyos. Sa mga relihiyoso, walang duda ito. Napakarami at napakasalimuot nga naman ng mga wika at halos kung hindi man perpekto ang pagkakaayos ng mga wika sa daigdig. [ Walang makagagawa nito kung hindi ang Maylalang ng lahat. Sa Bibliya pa rin, isinasalaysay kung paanong mula sa iisang wika, ang mga tao sa daigdig ay nagkaroon ng iba’t ibang wika. Pansinin natin ang isinasaad sa Genesis 11:1-9: ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 6/26/2012 8:51:06 AM
0 Answers/Comments
18,764,954 questions answered
Popular Conversations
The product of the roots of 5 - 2m - 3m2 = 0 is:
Weegy: -5/3 User: The product of the roots of 8x² - 2x = 1 is: Weegy: 8x^2 - 2x = 1; 8x^2 - 2x - 1= 0; (4x + ...
12/16/2014 12:27:26 PM| 4 Answers
Factor 100 into a product of prime factors.
Weegy: In number theory, the prime factors of a positive integer are the prime numbers that divide that integer ...
12/16/2014 1:19:37 PM| 4 Answers
Find the distance between the points given. (-3, -4) and (0, 0)
Weegy: Using (8, 1) and (8, -4), the slope of this line is C. slope is undefined. User: Find the distance between ...
12/16/2014 3:47:50 AM| 3 Answers
the solution set of y
Weegy: (x - y + 1) - (x + y - 1) = x - y + 1 - x - y + 1; = -2y + 2 User: Which of the following equations has only ...
12/16/2014 6:09:10 AM| 3 Answers
whats the corresponding transformation of the parent function y = - ...
Weegy: 3-3 = 0 User: The line of symmetry for the quadratic equation y = ax 2 - 8x - 3 is x = 2. What is the value of ...
12/16/2014 6:20:22 AM| 3 Answers
All of the following expressions simplify to -4, except _____. -1 ...
Weegy: Using points (-3,0) and (2,7) determine the slope of the line. Your answer is slope = 7/5. User: Put the ...
12/16/2014 9:53:03 AM| 3 Answers
The values of a, b, and c in the equation x² + 6x - 55 = 0 are:
Weegy: B.slope = -6/5 User: The sum of the roots of x² + 6x - 55 = 0 is: Weegy: The product of the roots of x? + ...
12/16/2014 12:29:35 PM| 3 Answers
In some African American communities, unemployment was as high as ...
Weegy: In some African American communities, unemployment was as high as 50 percent. User: Areas of all of the ...
12/16/2014 8:18:25 AM| 2 Answers
If a circle has a diameter whose endpoints are (-5, 8) and (5, -8), ...
Weegy: true User: The distance formula can be derived from the Pythagorean theorem. True False Weegy: The ...
12/16/2014 9:02:13 AM| 2 Answers
When expressed as a decimal number, which of the following is a ...
Weegy: the repeating digit is the one who is not a divisible of the number User: A function has the rule y = -2x + ...
12/16/2014 9:43:29 AM| 2 Answers
8x 6 y 5 - 3x 8 y 3
Weegy: 8x - 20 = 3x + 5; 8x - 3x = 5 + 20; 5x = 25; x = 25/5; x = 5 User: Find the GCF of -10c 2 d and 15cd ...
12/16/2014 10:01:59 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
Points 972 [Total 4816]| Ratings 0| Comments 972| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
P
Points 594 [Total 14779]| Ratings 0| Comments 594| Invitations 0|Offline
S
Points 589 [Total 589]| Ratings 1| Comments 579| Invitations 0|Offline
S
L
Points 570 [Total 1261]| Ratings 1| Comments 560| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 82 [Total 6401]| Ratings 1| Comments 72| Invitations 0|Offline
S
L
Points 64 [Total 1524]| Ratings 1| Comments 54| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 33 [Total 6700]| Ratings 0| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 23 [Total 29]| Ratings 0| Comments 23| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 2|Offline
S
Points 21 [Total 21]| Ratings 0| Comments 21| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.