You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
bakit mahalaga ang lipunan
Isa sa mga pangunahing layunin ng lipunan ay ang pagbuo ng isang organisadong grupo ng mga indibidwal, na kayang suportahan ng bawat isa sa iba't-ibang mga paraan. [ Ito ay sa mga mahirap na beses na nauunawaan mo ang kahalagahan ng pagiging isang bahagi ng lipunan. Ito ay ang mga kasapi ng iyong panlipunang grupo na dumating pasulong upang ibigay ang lahat ng mga tulong na kailangan mo. Ang
suporta na ibinigay ng lipunan ay maaaring maging ng pisikal, pandamdamin, pananalapi o medikal na form na. ]
Expert answered|asero1010|Points 3708|
Question
Asked 6/23/2012 4:08:34 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,554,512 questions answered
Popular Conversations
n^6 · n^5 ÷ n^4 · n^3 ÷ n^2 · n
Weegy: (n^3)^2 * (n^5)^4 = n^6 * n^20; = n^26 User: 3^a · 3^b ÷ 3^c ÷ 3^d. The exponent on 3 is _____. Weegy: An ...
12/1/2016 8:53:12 AM| 6 Answers
0.000001 in scientific notation
Weegy: 1 x 10 raised to the -6th power OR 1 x 10^(-6) User: Evaluate the following expression. (-6)^-2 User: The ...
12/1/2016 8:20:29 AM| 4 Answers
Solve for x. 5x - 1 = 26 x = 27/5 x = 5 x = -5
Weegy: 5x - 1 = 26 5x = 26 +1 5x = 27 x = 27/5 User: What is the solution set of the following equation? -8x + x ...
12/1/2016 9:57:56 AM| 3 Answers
Which of the following religions has internal variations? A. Judaism ...
Weegy: All of the above religions have internal variations.
12/1/2016 10:54:43 AM| 3 Answers
y varies inversely with x k = 1.4 What is the value of x when y is ...
Weegy: y varies inversely with x. The equation is y = k/x where k is the constant. We were given y = 18 when x = 6, ...
12/1/2016 11:06:33 AM| 3 Answers
Find the GCF of 38m and 57n. 9mn 19mn 19
Weegy: The GCF of 38m and 57n is 19. User: What is the product of (-a + 3)(a + 4)? a2 - a - 12 -a2 - a - 12 -a2 - a ...
12/1/2016 7:08:09 AM| 2 Answers
where is payout button in weegy?
Weegy: The last Weegy payout was on 3rd July, 2012. User: how much i can from weegy questions?
12/1/2016 8:09:55 AM| 2 Answers
A spaceship traveled 93 billion miles. In scientific notation that ...
Weegy: A spaceship traveled 93 billion miles. In scientific notation that is d. 9.3 ? 1010 User: What is the ...
12/1/2016 8:28:16 AM| 2 Answers
Write pqqqqrr in exponential form.
Weegy: In exponential form it is e^pqqqqrr. User: Write pqqqqrr in exponential form. p q r Weegy: In exponential ...
12/1/2016 8:31:56 AM| 2 Answers
Find the product. (n^3)^2 · (n^5)^4
Weegy: (n^9)*(n^20) User: Find the product. (n^9) . (n^20)
12/1/2016 8:38:36 AM| 2 Answers
y varies inversely with x y = 2.5 when x = 5 What is the value of ...
Weegy: y varies inversely with x, the equation is in the form y = k/x where k is the constant. We were given y = 2.5 ...
12/1/2016 11:16:37 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 68 [Total 340] Ratings 1 Comments 58 Invitations 0 Offline
S
P
P
Points 22 [Total 701] Ratings 0 Comments 22 Invitations 0 Offline
S
Points 15 [Total 447] Ratings 0 Comments 15 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 32] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 9 [Total 285] Ratings 0 Comments 9 Invitations 0 Offline
S
Points 8 [Total 8] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
Points 7 [Total 1600] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.