Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
ano ang kasaysayan ng pabula
Weegy: Can you ask your question in english User: history of fable? Weegy: A fable is a succinct fictional story, in prose or verse, that features animals, mythical creatures, plants, inanimate objects, or forces of nature which are anthropomorphized (given human qualities), and that illustrates a moral lesson (a "moral"), [ which may at the end be expressed explicitly in a pithy maxim. ] User: canh u answer in tagalog Weegy: ng kasasayan ng pabula ay uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: History of fable in tagalog version Weegy: fable: uri ng kathang isip na panitikan kung saan mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan. User: tnx but thats the defination?what i need is the history Weegy: (ancient pables) noong panahong 620-560 BC (Bago Dumating si Kristo). Isa siyang kuba at may kapansanan sa pandinig sapul sa pagkabata. [ Lumaki siyang alipin sa isla ng Samos, subalit dahil sa kanyang sipag, katapatan at talino ay binigyan siya ng kalayaan ng kanyang amo. Hinayaan siyang maglakbay at makilahok sa mga tao sa bayan. (Nang mga panahong iyon, walang karapatan ang isang alipin na lumabas at makihalubilo sa mga tao.) Hindi lamang tinipon ni Aesop ang mga sinaunang pabula, Sumulat din siya ng mga pabula tungkol sa buhay at kalikasan ng tao, at ang kalagayan ng lipunan sa kanyang kapanahunan. Pinuna niya ang mga maling gawi ng mga tao sa lipunan. Tinuruan niya ang mga ito ng tamang pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Ginamit niya ang mga hayop bilang mga tauhan sa kanyang mga isinulat dahil bilang isang alipin, wala siyang karapatang punahin ang mga tao, lalo't ang mga ito'y nabibilang sa mataas na uri ng lipunan. At noon pa man ayaw na ng mga tao na pinangangaralan nang tuwiran. Tinatayang nakalikha si Aesop nang mahigit 200 pabula bago siya namatay. Pagkatapos ni Aesop, maraming manunulat ng pabula ang nakilala. Ilan rito sina ... (More)
Question
Expert Answered
Asked 7/4/2011 6:31:33 AM
0 Answers/Comments
17,442,232 questions answered
Popular Conversations
Solve the following equation, answer as a reduced, mixed number. Then ...
Weegy: 8x^2 - 2x = 1; 8x^2 - 2x - 1= 0; (4x + 1)(2x - 1) = 0 (4x + 1) = 0; 4x = -1, x = -1/4 or (2x - 1) = 0; 2x = 1; ...
9/18/2014 4:34:59 PM| 5 Answers
One number is 3 less than twice another. If their sum is 39, find the ...
Weegy: x + 2x - 3 = 39 User: The line that passes through (-1, -3) and (2, 1) User: Input in standard form the ...
9/18/2014 8:03:12 AM| 4 Answers
Simplify the expression where possible. (4c^2)^3 User: Simplify the ...
Weegy: -4x^4 User: Simplify the expression where possible. (x^2)^4 Weegy: that's not possible! what do you need to ...
9/18/2014 9:32:07 AM| 4 Answers
Simplify the expression where possible. (6^3)^-3 User: Simplify the ...
Weegy: (2^3) - 2 = 8 - 2 = 6 ; So the answer is 6. User: Evaluate the following expression. (5x)^0 User: ...
9/18/2014 9:35:27 AM| 4 Answers
Find the slope of the line whose equation is 7y = 3x + 1.
Weegy: C. The graph will shift 3 units to the right. User: Find the x-intercept of the line whose equation is 10x + ...
9/18/2014 8:01:25 AM| 3 Answers
Which word in the sentence is an indirect object? Send them ...
Weegy: D. apartment is an indirect object. User: Which word in the sentence is an indirect object? Choose all ...
9/18/2014 1:00:56 PM| 3 Answers
Solve the following equation, answer as a reduced, mixed number. Then ...
Weegy: 4/5x - 3 3/4 = 2 1/2 4/5x = 2 1/2 + 3 3/4 4/5x = 5/2 + 15/4 4/5x = 10/4 + 15/4 4/5x = 25/4 x = (25/4) / ...
9/18/2014 5:27:21 PM| 3 Answers
Select the difference of (8x2 - 3x3) - (5x2 - 9x3)
Weegy: (8x^2 - 3x^3) - (5x^2 - 9x^3) =8x^2 - 3x^3 - 5x^2 + 9x^3 =x^2(8-5) + x^3(9-3) =3x^2 + 6x^3 =3x^2(1+2x)
9/18/2014 12:12:12 AM| 2 Answers
Which of the following programs can open a bitmap file? A. ...
Weegy: Windows Paint can open a bitmap file. User: Which of the following would you click to access Help and ...
9/18/2014 1:07:28 AM| 2 Answers
The defining part of the business cycle is
9/18/2014 5:36:19 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 2107 [Total 26505]| Ratings 4| Comments 2067| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1906 [Total 8437]| Ratings 8| Comments 1826| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 1528 [Total 17467]| Ratings 12| Comments 1408| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1515 [Total 11295]| Ratings 0| Comments 1515| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1368 [Total 18540]| Ratings 3| Comments 1338| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 586 [Total 11832]| Ratings 0| Comments 586| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 530 [Total 19061]| Ratings 1| Comments 520| Invitations 0|Offline
S
L
Points 491 [Total 1161]| Ratings 0| Comments 491| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 408 [Total 5532]| Ratings 4| Comments 368| Invitations 0|Offline
S
Points 52 [Total 52]| Ratings 2| Comments 32| Invitations 0|Online
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.