Question and answer
Question not found
Ask a question
Not a good answer? Get an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
Questions asked by the same visitor
mga impluwensiya ng mga indones sa pilipinas
Weegy: Bago pa man dumating ang mga unang mananakop, ang mga mangangalakal galing sa India, Malaysia, Indonesia, Tsina at Hapon ay may malaking kontribusyon din sa Kultura ng Pilipinas. [ Ang Hinduismo at Budismo ay may impluwensya sa mga katutubong paniniwala ng mga Pilipino bago dumating ang mga Kastila at ang mga mangangalakal na Muslim. Ang wikang Tagalog at iba pang wika sa Pilipinas ay maraming hiniram sa wikang Sanskrito. Isang mabuting halimbawa ang karma, na hanggang ngayon ay pinaniniwalaan pa rin ng mga Pilipino. Marami sa mga pamahiin, hiniram na salita at pagkain, tulad ng pansit, siopao at iba pa ay minana sa mga mangangalakal na Instik. Ang ibig sabihin ng kultura ay ang paraan ng pamumuhay ng mga tao nagpapakita ng kaugalian, tradisyon, mga sining, sistema ng edukasyon, musika at pamahalaan. ] (More)
Question
Expert Answered
Asked 8/23/2011 6:46:26 AM
0 Answers/Comments
mga impluwensiya ng mga hapones sa pilipinas
Question
Not Answered
Updated 11/14/2011 4:47:03 AM
1 Answer/Comment
Napakilala nila ang panitikan nila tulad ng mga kuwento, dula, alamat, at ang mga pagkain at mga manga at pelikula
Added 11/14/2011 4:47:10 AM
17,384,794 questions answered
Popular Conversations
Find the product. (25x 2 + 20xy + 16y 2)(5x - 4y) 125x3 - ...
Weegy: (25x^2 + 20xy + 16y^2)(5x - 4y) = 125x^3 - 64y^3 User: These three points are collinear. (3, 6), (-2, -9), ...
9/15/2014 8:27:15 AM| 4 Answers
The difference between a number and 2
Weegy: Please provide more details to your question. User: Translate the phrase into a variable expression. The ...
9/15/2014 7:16:52 PM| 4 Answers
Where did the Phoenician civilization originate? a. what is now ...
Weegy: Phoenician civilization originated from the Sinai Peninsula.
9/15/2014 7:26:49 AM| 3 Answers
Find the quotient. (12x 2 - 10x -12) ÷ (3x + 2)
Weegy: (12x2 - 10x -12) ? (3x + 2) = 4x - 6. [smile] User: Simplify. 8 - 3(4 - 2x) User: Solve for x. |2x - 8| > 6 ...
9/15/2014 8:36:08 AM| 3 Answers
What is the slope of the line passing through the points (4, -2) and ...
Weegy: The slope of a line is 2/3. The slope of a line that is perpendicular to this line is -3/2. User: Add and ...
9/15/2014 9:10:05 AM| 3 Answers
Ramona enjoys her job because she is able to help kids in an after ...
Weegy: Ramona enjoys her job because she is able to help kids in an after school program. The work value Ramona feels ...
9/16/2014 7:40:25 AM| 3 Answers
A story’s narrator is its ...
9/16/2014 8:41:39 AM| 3 Answers
The sun set behind the hills. transitive intransitive User: ...
Weegy: Infinitive phrase can function as adjectives.
9/15/2014 2:05:03 PM| 2 Answers
Write an equation in slope-intercept form for the line that satisfies ...
Weegy: The equation in slope-intercept form for the line with x-intercept 12, and y-intercept 14 is y = -7/6x + 14 ...
9/15/2014 3:54:30 PM| 2 Answers
2. Which of the following is an example of an infinitive phrase? A. ...
Weegy: Indefinite pronouns are words which replace nouns without specifying which noun they replace.
9/15/2014 3:58:04 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 1755 [Total 26154]| Ratings 4| Comments 1715| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1623 [Total 8154]| Ratings 8| Comments 1543| Invitations 0|Online
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1196 [Total 10976]| Ratings 0| Comments 1196| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 1105 [Total 17044]| Ratings 8| Comments 1025| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1094 [Total 18266]| Ratings 2| Comments 1074| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 431 [Total 11677]| Ratings 0| Comments 431| Invitations 0|Offline
S
L
Points 394 [Total 1064]| Ratings 0| Comments 394| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 393 [Total 18924]| Ratings 0| Comments 393| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 348 [Total 5472]| Ratings 4| Comments 308| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 45 [Total 6102]| Ratings 1| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.