You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
27,244,541 questions answered
Popular Conversations
Simplify 18 - 2[x + (x - 5)]. 8 - 4x 28 - 4x 28 - 2x User: ...
Weegy: 3(4x + 6) - 9x = 12x + 18 - 9x; = 3x + 18 User: Alfonso is 8 years older than Ashley. Five years ago Alfonso ...
3/29/2017 10:43:45 AM| 3 Answers
Write a compare-and-contrast analysis of how culture shapes the ...
Weegy: You might want to go to Weegy Pro or Weegy Research for this question.
3/29/2017 10:08:05 AM| 2 Answers
On the freeway, you are required to have your signal on for ______ ...
Weegy: On the freeway, you are required to have your signal on for 100 feet before changing lanes. User: Every ...
3/29/2017 6:08:01 PM| 2 Answers
What was it about FDR that stunned Stalin and Churchill at the Yalta ...
Weegy: B. He was very irrational in his decision making. User: What was the Marshall Plan? A. a program created by ...
3/29/2017 9:08:33 PM| 2 Answers
The question below refers to the selection “from The Wife of Bath’s ...
Weegy: According to the old woman, what women really want is d. mastery over their husbands User: The question below ...
3/29/2017 3:05:40 AM| 1 Answers
The question below refers to the selection“The Lamb from Songs of ...
Weegy: The answer is D: kindness of the creator. [href='http://en.wikipedia.org/wiki/Lambada' target=_blank ...
3/29/2017 3:31:22 AM| 1 Answers
Cell is to tissue as A. organ system is to organ. B. tissue is to ...
Weegy: Cell is to tissue as tissue is to organ. User: The basic unit of all forms of life is a(n) A. organ ...
3/29/2017 5:34:16 AM| 1 Answers
From simplest to most complex the four levels of organization of the ...
Weegy: Muscle tissue is made of cells that contract and relax. User: Which organ system is responsible for ...
3/29/2017 5:35:14 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
Points 616 [Total 717] Ratings 0 Comments 616 Invitations 0 Offline
S
Points 570 [Total 570] Ratings 0 Comments 570 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
P
Points 300 [Total 1618] Ratings 1 Comments 290 Invitations 0 Offline
S
R
Points 205 [Total 305] Ratings 1 Comments 145 Invitations 5 Offline
S
P
P
L
P
P
Points 184 [Total 1636] Ratings 1 Comments 174 Invitations 0 Offline
S
Points 30 [Total 40] Ratings 3 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
P
P
Points 14 [Total 744] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
Points 14 [Total 14] Ratings 0 Comments 14 Invitations 0 Offline
S
Points 13 [Total 13] Ratings 1 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.