Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
18,047,640 questions answered
Popular Conversations
Which type of verb can have a direct object? A. linking B. action ...
Weegy: Singapore will host RoboCup 2010. Verb : Host B. action BEST identifies the underlined verb. User: What is ...
10/29/2014 2:23:45 PM| 4 Answers
What is the product of 3 2/3 and 14 2/5? A. 52 4/5 B. 54 C. 42 ...
Weegy: B. 15/22 represents a proper fraction. User: 9/11 = /22 A. 4 B. 12 C. 18 D. 9 Weegy: 18/22 User: A ...
10/29/2014 10:31:27 AM| 3 Answers
Is the underlined clause independent or subordinate? When a hedgehog ...
Weegy: What is the underlined word of the sentence?
10/29/2014 10:36:46 AM| 3 Answers
What is the equation of a circle whose center is at the origin and ...
Weegy: the center is (1, 2) User: What is the length of the hypotenuse of a right triangle whose legs have lengths ...
10/29/2014 10:44:20 AM| 3 Answers
Factor 5k 2 - 35k 3.
Weegy: (a)5k^2(1 - 7k) is the answer. 5k^2(1 - 7k) = 5k^2 - 35k^3 User: Factor x 4 y 2 + x 3 y 3. Weegy: x+y=k is ...
10/29/2014 3:11:48 PM| 3 Answers
Factor n 3 - n 2 + 3n - 3.
Weegy: 5 = 3N - 1 N = 2 User: Factor z 3 - 2z 2 + 9z - 18. Weegy: (z - 12)(z + 12) = z^2 + 12z - 12z - 144; = ...
10/29/2014 3:20:43 PM| 3 Answers
when a financial institution is a mutual association, it means it is ...
Weegy: When a financial institution is a mutual association, it means it is owned by the management. User: Credit ...
10/29/2014 9:12:43 PM| 3 Answers
Factor x 2 + 29x - 30.
Weegy: The answer for x^2 + 29x - 30 is (x-1) (x+30) User: What is the product of (n - 8)(n + 2)? Weegy: (a + 3)(a - ...
10/29/2014 9:33:53 PM| 3 Answers
Which sentence correctly uses an objective case pronoun? A. Did her ...
Weegy: The sentence correctly using an objective case pronoun is: D. The founders of the company are Mike, me, and ...
10/29/2014 9:14:58 AM| 2 Answers
Translate the word phrase into a variable expression. The ...
Weegy: Four more than a number is 12.is translated into: x + 4 = 12 User: Which equation matches the ...
10/29/2014 9:26:49 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 3180 [Total 15555]| Ratings 0| Comments 3180| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
P
C
1
L
Points 2070 [Total 11551]| Ratings 5| Comments 2020| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 1082 [Total 13311]| Ratings 1| Comments 1072| Invitations 0|Offline
S
L
Points 824 [Total 2223]| Ratings 0| Comments 824| Invitations 0|Offline
S
Points 625 [Total 626]| Ratings 7| Comments 555| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 551 [Total 6345]| Ratings 3| Comments 521| Invitations 0|Offline
S
Points 482 [Total 482]| Ratings 0| Comments 452| Invitations 3|Offline
S
Points 437 [Total 437]| Ratings 1| Comments 427| Invitations 0|Offline
S
L
Points 79 [Total 1296]| Ratings 1| Comments 69| Invitations 0|Online
S
1
Points 65 [Total 683]| Ratings 0| Comments 65| Invitations 0|Online
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.