Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
23,035,395 questions answered
Popular Conversations
Emotional language is defined as __________. A. ordinary speech ...
Weegy: Emotional language is defined as the use of words to create a desired emotion from the audience.
11/28/2015 2:19:54 PM| 2 Answers
In general, anxiety disorders __________.
11/28/2015 2:26:05 PM| 2 Answers
10/36 - 1/9 = User: 55/63 x 7/5
Weegy: 55 * 63.2 = 3476 User: evaluate 5.8 - (3.6) 2nd power + 8.2 User: -19 -
11/28/2015 3:21:12 PM| 2 Answers
Whats 25% off of $12.99
Weegy: how can i help you ?
11/28/2015 6:46:09 PM| 2 Answers
4.True or false. The present value is always smaller than the future ...
Weegy: False is a statement to a person or group made by another person or group who knows it is not the whole truth, ...
11/28/2015 12:42:08 AM| 1 Answers
What was the effect of the 16th Amendment? A. It allowed workers to ...
Weegy: It granted Congress the power to tax incomes was the effect of the 16th Amendment. User: Which of the ...
11/28/2015 1:15:40 AM| 1 Answers
A document in portrait prints: a. The same characters per line as ...
Weegy: a. The same characters per line with the same document in landscape
11/28/2015 5:10:20 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 658 [Total 1295] Ratings 3 Comments 628 Invitations 0 Offline
S
L
P
P
Points 565 [Total 2679] Ratings 0 Comments 565 Invitations 0 Offline
S
L
P
Points 514 [Total 2939] Ratings 1 Comments 504 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
L
Points 378 [Total 10450] Ratings 0 Comments 378 Invitations 0 Offline
S
L
Points 245 [Total 1263] Ratings 0 Comments 245 Invitations 0 Offline
S
L
Points 62 [Total 4076] Ratings 3 Comments 32 Invitations 0 Offline
S
Points 20 [Total 658] Ratings 2 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 5 [Total 97] Ratings 0 Comments 5 Invitations 0 Offline
S
Points 3 [Total 3] Ratings 0 Comments 3 Invitations 0 Offline
S
L
Points 2 [Total 1733] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)