Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
22,415,183 questions answered
Popular Conversations
Which of the following represents "next integer after the integer ...
Weegy: 5x + 2(x - 3) = -2(x - 1) 5x + 2x - 6 = -2x + 2 7x - 6 = -2x + 2 which is the simplified form. User: Simplify ...
10/8/2015 7:43:49 AM| 4 Answers
OPEC stands for the Organization of Petroleum Exchanging ...
Weegy: You see, non-violent crimes are any crimes in which the victim or victims aren't hurt in any physical way. So ...
10/7/2015 9:48:39 AM| 3 Answers
4 is 25% of what number? 16 32 40 100 User: Convert 36% to a ...
Weegy: 36% to a fraction in simplest form is 9/25. 36/100 = 9/25; GCF is 4 User: What is 55% of 200?
10/8/2015 1:03:17 PM| 2 Answers
Which of the following would eliminate the variable on the left ...
Weegy: We have 36 - 19w = -6w + 41 To get rid of the variable on the left side, we will need to add 19w to both sides. ...
10/8/2015 7:55:08 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 167 [Total 1707] Ratings 0 Comments 167 Invitations 0 Offline
S
Points 92 [Total 768] Ratings 0 Comments 92 Invitations 0 Offline
S
1
L
L
P
R
P
Points 80 [Total 9838] Ratings 0 Comments 80 Invitations 0 Online
S
L
Points 49 [Total 3911] Ratings 1 Comments 39 Invitations 0 Online
S
Points 11 [Total 62] Ratings 1 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 10] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
R
R
Points 10 [Total 346] Ratings 1 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 8 [Total 439] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
R
Points 7 [Total 290] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 2 [Total 2] Ratings 0 Comments 2 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)