You have new items in your feed. Click to view.
Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
26,555,301 questions answered
Popular Conversations
n^6 · n^5 ÷ n^4 · n^3 ÷ n^2 · n
Weegy: (n^3)^2 * (n^5)^4 = n^6 * n^20; = n^26 User: 3^a · 3^b ÷ 3^c ÷ 3^d. The exponent on 3 is _____. Weegy: An ...
12/1/2016 8:53:12 AM| 6 Answers
0.000001 in scientific notation
Weegy: 1 x 10 raised to the -6th power OR 1 x 10^(-6) User: Evaluate the following expression. (-6)^-2 User: The ...
12/1/2016 8:20:29 AM| 4 Answers
Solve for x. 5x - 1 = 26 x = 27/5 x = 5 x = -5
Weegy: 5x - 1 = 26 5x = 26 +1 5x = 27 x = 27/5 User: What is the solution set of the following equation? -8x + x ...
12/1/2016 9:57:56 AM| 3 Answers
Which of the following religions has internal variations? A. Judaism ...
Weegy: All of the above religions have internal variations.
12/1/2016 10:54:43 AM| 3 Answers
y varies inversely with x k = 1.4 What is the value of x when y is ...
Weegy: y varies inversely with x. The equation is y = k/x where k is the constant. We were given y = 18 when x = 6, ...
12/1/2016 11:06:33 AM| 3 Answers
Find the GCF of 38m and 57n. 9mn 19mn 19
Weegy: The GCF of 38m and 57n is 19. User: What is the product of (-a + 3)(a + 4)? a2 - a - 12 -a2 - a - 12 -a2 - a ...
12/1/2016 7:08:09 AM| 2 Answers
where is payout button in weegy?
Weegy: The last Weegy payout was on 3rd July, 2012. User: how much i can from weegy questions?
12/1/2016 8:09:55 AM| 2 Answers
A spaceship traveled 93 billion miles. In scientific notation that ...
Weegy: A spaceship traveled 93 billion miles. In scientific notation that is d. 9.3 ? 1010 User: What is the ...
12/1/2016 8:28:16 AM| 2 Answers
Write pqqqqrr in exponential form.
Weegy: In exponential form it is e^pqqqqrr. User: Write pqqqqrr in exponential form. p q r Weegy: In exponential ...
12/1/2016 8:31:56 AM| 2 Answers
Find the product. (n^3)^2 · (n^5)^4
Weegy: (n^9)*(n^20) User: Find the product. (n^9) . (n^20)
12/1/2016 8:38:36 AM| 2 Answers
y varies inversely with x y = 2.5 when x = 5 What is the value of ...
Weegy: y varies inversely with x, the equation is in the form y = k/x where k is the constant. We were given y = 2.5 ...
12/1/2016 11:16:37 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
Points 106 [Total 378] Ratings 1 Comments 96 Invitations 0 Offline
S
P
P
Points 22 [Total 701] Ratings 0 Comments 22 Invitations 0 Offline
S
Points 18 [Total 450] Ratings 0 Comments 18 Invitations 0 Offline
S
Points 16 [Total 292] Ratings 0 Comments 16 Invitations 0 Offline
S
Points 10 [Total 32] Ratings 0 Comments 0 Invitations 1 Offline
S
Points 8 [Total 8] Ratings 0 Comments 8 Invitations 0 Offline
S
Points 7 [Total 7] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
P
P
L
Points 7 [Total 1600] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.