Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
19,759,489 questions answered
Popular Conversations
How far does a boat travel in 3 hours at 65 miles per hour?
Weegy: A boat travel in 3 hours at 65 miles per hour is 195 miles far. 3 hours * 65 miles/hour = 195 miles User: ...
3/2/2015 9:48:36 AM| 6 Answers
Evaluate the following expression. (81)0 0 1 8 User: ...
Weegy: Answer : If m=2 and n= -1 To evaluate m0 - n2 is 2(0) - -1 (2) = 0 - -2 = =+2 or simply 2 User: Evaluate the ...
3/2/2015 11:47:48 AM| 6 Answers
Describe the location of the point that has the following ...
Weegy: First Quadrant. User: Find the value of 7 + 32 (-5 + 1) ÷ 2. User: What is the fractional equivalent of ...
3/2/2015 10:04:10 AM| 5 Answers
Simplify 7 · 6 · 2h · d.
Weegy: Please state your question again. The one that you have put cannot be understood by Weegy! User: Simplify 7 · ...
3/2/2015 1:02:06 PM| 5 Answers
Factor 49t 6 - 4k 8
Weegy: 49t^6 - 4k^8 = (7t^3 + 2k^4)(7t^3 - 2k^4) User: Factor -5x 2 y + 10xy - 15xy 2 Weegy: Factor completely: ...
3/2/2015 2:56:09 PM| 4 Answers
Evaluate 5x3 + 2 for x = -1.
Weegy: 5(-1)^3 + 2 = -5 + 2 = -3 . which is B User: Simplify 9 - {x - (7 + x)}. User: Simplify 6r · s · 4rt. ...
3/3/2015 12:50:12 PM| 4 Answers
The first term of a geometric sequence is 7, and the ratio ...
Weegy: The ratio is 2/1. User: What is the 6th term of the following geometric sequence? 2,-14,98,-686
3/2/2015 9:59:00 AM| 3 Answers
Simplify -(4) to the -3 power User: Simplify -6 to the 0 power ...
Weegy: 4/5^-2 = 4/(1/5^2) = 4/(1/25) = 4 * 25/1 = 100/1 = 100
3/2/2015 8:20:12 PM| 3 Answers
Which of the following equations is the translation 2 units up of the ...
Weegy: The following equation that is the translation 2 units down of the graph of y = |x| is y = |x| - 2. User: If ...
3/3/2015 9:03:04 AM| 3 Answers
Simplify 7(A - 6). User: Simplify 0.05x + 1.02x. User: Simplify ...
Weegy: b(a + b) - a(a - b) = ab + b^2 - (a^2 - ab) = ab + b^2 - a^2 + ab = 2ab + b^2 - a^2 User: Simplify 10x - 3x ...
3/3/2015 10:41:26 AM| 3 Answers
Which of the following values is farthest to the left on the number ...
Weegy: The value farthest to the left on the number line is 2. User: Find the value of 21 + 4(32 - 5). Weegy: 3-3 ...
3/3/2015 12:37:15 PM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 176 [Total 8062]| Ratings 0| Comments 176| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 52 [Total 7553]| Ratings 0| Comments 52| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 31 [Total 7338]| Ratings 0| Comments 31| Invitations 0|Offline
S
1
Points 23 [Total 934]| Ratings 0| Comments 23| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 390]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
S
Points 16 [Total 107]| Ratings 0| Comments 16| Invitations 0|Offline
S
Points 11 [Total 127]| Ratings 1| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Online
S
Points 10 [Total 240]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 2 [Total 3160]| Ratings 0| Comments 2| Invitations 0|Online
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.