Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
20,452,191 questions answered
Popular Conversations
If x = -3, then x^2 - 7x + 10 equals User: Solve 7x - 4 = 5x + 15 ...
Weegy: 3x + 5 -6/-3 x > 2
4/16/2015 10:04:30 AM| 3 Answers
A word that expresses actions, events or states of being is commonly ...
Weegy: The pronouns my, your, his, her, our, and their are used as adjectives. User: Read the passage below and ...
4/16/2015 11:33:55 AM| 3 Answers
Which of the following equations is of an ellipse with x-intercepts ...
Weegy: no slope means m = 0 in y = mx + b line through (- 3, 0) is y - 0 = 0(x + 3) Or y = 0 User: Choose the ...
4/16/2015 11:47:56 AM| 3 Answers
Solve 2x^2 + x - 6 = 0 User: Solve |4x - 8| User: Solve the ...
Weegy: 2x + 1 User: Solve |x| > 5 User: Solve 7x - 4 = 5x + 15 for x.
4/17/2015 9:42:20 AM| 3 Answers
Which element is used in a formal ...
4/16/2015 12:11:38 AM| 2 Answers
Simplify (6ab^3c)(-abc^2).
Weegy: (6ab^3c)(-abc^2) = -6a^2b^4c^3 User: Evaluate x^0 + y^0 for x = 3 and y = 2. User: Find the seventh term ...
4/16/2015 7:16:01 AM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
L
Points 712 [Total 2289]| Ratings 1| Comments 702| Invitations 0|Offline
S
L
Points 605 [Total 1172]| Ratings 2| Comments 585| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
P
1
Points 217 [Total 8094]| Ratings 2| Comments 197| Invitations 0|Offline
S
Points 165 [Total 165]| Ratings 0| Comments 165| Invitations 0|Offline
S
L
1
R
Points 101 [Total 1173]| Ratings 1| Comments 91| Invitations 0|Offline
S
L
Points 99 [Total 3702]| Ratings 0| Comments 99| Invitations 0|Offline
S
1
L
L
Points 56 [Total 8050]| Ratings 0| Comments 56| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
Points 43 [Total 3484]| Ratings 1| Comments 33| Invitations 0|Offline
S
Points 28 [Total 28]| Ratings 1| Comments 18| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 22]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2015 Purple Inc.