Question and answer
Ano ang mga katangian ng isang kwentista?
Para maging isang kwentista o anumang uri ng manunulat, lalo pa sa panahon ng Amerikano na nagbigay ng napakalaking premium sa akademikong kapital para sa panlipunang pang-unlad ng indibidwal, [ kinakailangang matutunan ang kasanayan sa pagpaloob sa sistemang edukasyon. Bahagi ang sistemang edukasyon ng liberal na demokrasyang inilapat ng Amerikanong kolonialismo sa Pilipinas. Dito’y
itinataguyod ang indibidwal na karapatan, kabilang ang karapatang magnegosyo o laissez faire na siyang ethos ng kapitalismo. Sa pamamagitan ng edukasyon, nilalayong matutunan ng mamamayan ang gawi ng liberal na demokrasya. Kaya nga bahagi ng kurikulum ang mga sabjek di lamang Matematika, Pagbasa, Pagsulat at Siyensya, gayon din ang tulad ng Sibika, P.E., Music, Art, etc. Sa holistikong lapit sa kolonyal na pagkatao, inaasahang mas maisasakatuparan pa ng Amerikanong kolonialismo ang expansyon ng kanyang negosyo’t sistemang politikal sa indibidwal na antas. ]
Expert answered|kathryn37|Points 0|
Question
Asked 6/25/2012 8:15:25 PM
0 Answers/Comments
Get an answer
Ask Weegy or search for an answer now. (Free)
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
16,964,039 questions answered
Popular Conversations
Given: 9x > -36. Choose the solution set. {x | x 4} {x | x ...
Weegy: Hi.welcome to weegy.Kindly state the choices of your question.Thanks for using weegy. [smile] User: Given: 9x ...
7/29/2014 10:24:41 AM| 5 Answers
Fill in the blank with the appropriate number. 2/5* ____ = 1
Weegy: A blank is a type of cartridge for a firearm that contains gunpowder but no bullet or shot. When fired, the ...
7/29/2014 5:56:58 PM| 4 Answers
features of a simple network and the network infrastructure for alarg ...
Weegy: The simple network consists of two or more connected computers and the basic network components include ...
7/29/2014 5:02:00 AM| 3 Answers
A line has a slope of 1/2 and a run = 50. What is the rise?
Weegy: Slope = rise/ run Rise = slope x run = 1/2x50 = 25 User: Find the next term of the given sequence. 1.31, 2.54, ...
7/29/2014 8:35:14 AM| 3 Answers
One person can do a certain job in twenty-one minutes, and another ...
Weegy: 12 min User: Which of the following equations has only one solution? x 2 = 9 x(x - 1) = 9 x 2 - 6x + 9 = ...
7/29/2014 11:13:10 AM| 3 Answers
A boat that travels 23 miles per hour in still water is traveling ...
Weegy: 75 miles User: Solve the following system of equations by the substitution method. 5x = y + 6 2x - 3y = ...
7/29/2014 1:55:03 PM| 3 Answers
Which of the following points is in the solution set of y User: Find ...
Weegy: The center of the circle is (2,6). User: Which of the following sets could be the sides of a right ...
7/29/2014 8:47:02 AM| 2 Answers
The sum of 1/6, 2/3, and 1/4 is
7/29/2014 10:01:22 AM| 2 Answers
What makes the EPA one of the weakest agencies? a. funded mandates c. ...
Weegy: a. funded mandates User: When Congress establishes a cost for crops, it is called a(n) a. price ...
7/29/2014 2:22:51 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
Points 2440 [Total 21440]| Ratings 1| Comments 2430| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 2255 [Total 17384]| Ratings 0| Comments 2255| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
Points 2180 [Total 14734]| Ratings 1| Comments 2170| Invitations 0|Online
S
L
1
Points 1687 [Total 3870]| Ratings 2| Comments 1667| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
Points 1426 [Total 7603]| Ratings 2| Comments 1406| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 1005 [Total 10613]| Ratings 0| Comments 1005| Invitations 0|Offline
S
1
L
Points 858 [Total 4534]| Ratings 2| Comments 838| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 816 [Total 5870]| Ratings 4| Comments 776| Invitations 0|Offline
S
Points 165 [Total 169]| Ratings 0| Comments 155| Invitations 1|Offline
S
R
R
Points 160 [Total 348]| Ratings 1| Comments 140| Invitations 1|Offline
Home | Contact | Archive | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.