Question and answer
example of kambal katinig
The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Get an answer
Original conversation
User: example of kambal katinig

Weegy: The answer is blangko - 1) bl at ngk, 2) bl blakbord - 1) bl, kb at rd, 2) bl at rd braso - 1 at 2) br bwisit - 1 at 2) bw byuti - 1 at 2) by droga - 1 at 2) dr dyosa - 1 at 2) dy fraterniti - 1) fr at rn, [ 2) hindi salitang Tagalog fyutsur - 1) fy at ts 2) hindi satlitang Tagalog granada - 1 at 2) gr ]
Expert answered|jeifunk|Points 4687|

User: kambal katinig ng ts?pl?tr?kw?

Weegy: english please
Expert answered|selymi|Points 8602|

User: example of kambal katinig of ts?pl?tr?and kw?

Weegy: Ang kambal katinig ay katulad sa klaster na binubuo ng dalawa o higit pang magkakatabing konsonant sa loob ng isang salita. [ Ang "kambal-katinig" sa Tagalog ay mula sa mga salitang KAMBAL o dalawa at KATINIG o konsonant subalit tanging yung dalawang magkatabing katinig sa isang pantig o silabol lamang ang ikinokonsider na ganito. Walang higit sa tatlong magkakatabing konsonant sa isang silabol sa Tagalog (mga salitang-hiram sa Spanish) hindi tulad sa Filipino na posible ang pagkakaroon ng tatlo hanggang apat. Ito ay resulta ng paghihiram ng salita sa mga salitang dayuhan. Halimbawa: titser - ts ay 'yong tinatawag na kambal katinig gripo - gr naman tinatawag na kambal katinig dito etc.-ang etc ay et chetera ]
Expert answered|bongche|Points 2705|

Question
Asked 7/24/2012 7:06:22 AM
0 Answers/Comments
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
19,778,193 questions answered
Popular Conversations
Simplify 8(x + 6) - 10 User: Simplify 8(R + 6) - 2R. User: Simplify ...
Weegy: The answer is x^2 User: Simplify 12 + 3(2x - 3) + 4. Weegy: 12 + 3(2x - 3) + 4. = 12 + 6x - 9 + 4; = 6x + ...
3/3/2015 12:14:01 PM| 14 Answers
t Object]User: Write 5,000,039 in scientific notation. User: Find ...
Weegy: Here are some characteristics of grace and forgiveness: patience, kindness, mercy, unconditional love, empathy, ...
3/3/2015 11:59:55 AM| 8 Answers
What is the midpoint of a segment whose endpoints are (14, 7) ...
Weegy: The midpoint of the line segment whose endpoints are (3, 10) and (7, 8) is: (-2, 5). M = [(x2 + x1)/2] , [(y2 + ...
3/3/2015 10:30:58 AM| 7 Answers
The sum of the interior angles of a quadrilateral equals 360°.
Weegy: The sum of the interior angles of a quadrilateral equals 360 . This is TRUE. User: An exterior angle of a ...
3/3/2015 7:02:05 AM| 5 Answers
Simplify (-7/8)(-3/4).
Weegy: (-7/8) * (-3/4) = 21/32; User: Simplify (3/10)(-5/9). Weegy: (3/10) * (-5/9) = -15/90; = -1/6 User: ...
3/3/2015 9:37:06 AM| 5 Answers
Evaluate 5x3 + 2 for x = -1.
Weegy: 5(-1)^3 + 2 = -5 + 2 = -3 . which is B User: Simplify 9 - {x - (7 + x)}. User: Simplify 6r · s · 4rt. ...
3/3/2015 12:50:12 PM| 4 Answers
Which of the following equations is the translation 2 units up of the ...
Weegy: The following equation that is the translation 2 units down of the graph of y = |x| is y = |x| - 2. User: If ...
3/3/2015 9:03:04 AM| 3 Answers
Simplify 7(A - 6). User: Simplify 0.05x + 1.02x. User: Simplify ...
Weegy: b(a + b) - a(a - b) = ab + b^2 - (a^2 - ab) = ab + b^2 - a^2 + ab = 2ab + b^2 - a^2 User: Simplify 10x - 3x ...
3/3/2015 10:41:26 AM| 3 Answers
Simplify 6(x + 4). User: Simplify 12A + 2 + A - 1. User: Simplify ...
Weegy: If you Factor 2n+4, the answer would be 2(n+2).
3/3/2015 10:45:11 AM| 3 Answers
Which of the following values is farthest to the left on the number ...
Weegy: The value farthest to the left on the number line is 2. User: Find the value of 21 + 4(32 - 5). Weegy: 3-3 ...
3/3/2015 12:37:15 PM| 3 Answers
What is the equation of the line that passes through (4, -1) and (-2, ...
Weegy: y = (-2/5)x - 2 User: What is the equation of the line that passes through (-3, -1) and has a slope of ? ...
3/3/2015 3:06:50 PM| 3 Answers
Who, whom, whose, which, and that are used to introduce dependent ...
Weegy: Earthen- resembling earth. User: What question does the adverb clause answer? I'll agree to your proposal ...
3/4/2015 4:24:41 PM| 3 Answers
Weegy Stuff
S
L
P
L
P
P
P
Points 225 [Total 8111]| Ratings 0| Comments 225| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
P
Points 66 [Total 7373]| Ratings 0| Comments 66| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 52 [Total 7553]| Ratings 0| Comments 52| Invitations 0|Offline
S
1
Points 39 [Total 950]| Ratings 0| Comments 39| Invitations 0|Offline
S
Points 22 [Total 390]| Ratings 0| Comments 22| Invitations 0|Offline
S
Points 17 [Total 108]| Ratings 0| Comments 17| Invitations 0|Offline
S
Points 11 [Total 127]| Ratings 1| Comments 1| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 10]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 10 [Total 240]| Ratings 1| Comments 0| Invitations 0|Offline
S
Points 9 [Total 9]| Ratings 0| Comments 9| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.