Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
25,663,833 questions answered
Popular Conversations
factorization of 10x - 3 - 3x 2? User: n 4 - 1
Weegy: (n + 8)(n - 2) = n^2 - 2n + 8n - 16; = n^2 + 6n - 16 User: Factor a 3 - 3 + 3a 2 - a. User: Factor 75t 2 ...
6/30/2016 12:45:49 AM| 3 Answers
Solve (x + 1 -3). User: Find the distance between the points (-4, ...
Weegy: Distance between the points (4, -1) and (-5, 2) = sqrt [(-5-4)^2 +(2- 1)^2] = sqrt [81+9] = sqrt[90] = 9.4868 ...
6/30/2016 7:13:59 AM| 2 Answers
Bacteria are important in sewage disposal because they _____. A. ...
Weegy: d. form membranes around toxins in sewage User: Organisms that grow in the absence of free oxygen are known as ...
6/30/2016 10:07:46 AM| 2 Answers
What effect did the oil crisis have on U.S. energy policy? A. The ...
Weegy: B. More attention has since been paid to energy conservation. was an effect of the oil crisis User: Which ...
6/30/2016 10:13:01 AM| 2 Answers
What is the slope of the line passing through (1, 2) and (3, 8)? ...
Weegy: The slope of a line perpendicular to the line whose equation is y = 2x + 5 is -1/2. The slope of that line is ...
6/30/2016 2:48:13 PM| 2 Answers
Factor x^10 - y^2.
6/30/2016 12:29:14 AM| 1 Answers
Weegy Stuff
S
P
L
Points 25 [Total 1789] Ratings 0 Comments 25 Invitations 0 Offline
S
Points 7 [Total 428] Ratings 0 Comments 7 Invitations 0 Offline
S
Points 6 [Total 756] Ratings 0 Comments 6 Invitations 0 Offline
S
Points 1 [Total 260] Ratings 0 Comments 1 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
S
Points 0 [Total 0] Ratings 0 Comments 0 Invitations 0 Offline
* Excludes moderators and previous
winners (Include)
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | © Purple Inc.