Question and answer
behetasyon
Ang behetasyon (Ingles: vegetation) ay isang napakapanlahatang kataga para sa mga halaman; tumutukoy ito sa "panakip sa lupa" na ibinibigay ng mga halaman. [ Isa itong katagang pangkalahatan, na hindi tumutukoy sa tiyak na taxa, mga uri o mga anyo ng buhay, kayarian, kasaklawan ng puwang, o anumang iba pang tiyak na mga katangiang pambotanika at pangheograpiya. Mas malawak ang kahulugan nito
kaysa sa flora na tumutukoy lamang sa kumposisyon o mga bumubuo sa espesye. Marahil, ang pinakamalapit na kasingkahulugan ay ang "pamayanan ng mga halaman", subalit ang "behetasyon" ay maaaring tumukoy, sa kadalasan, sa isang mas malawak na nasasakupan na mga sukat na puwang na hindi natutukoy ng katagang iyon, kabilang na ang sukat na kasinlaki ng "pangglobo". ]
Expert answered|bolingit|Points 66|
Question
Asked 6/30/2013 6:36:27 AM
0 Answers/Comments
Get an answer
New answers
Rating

There are no new answers.

Comments

There are no comments.

Add an answer or comment
Log in or sign up first.
17,393,749 questions answered
Popular Conversations
The sun set behind the hills. transitive intransitive User: ...
Weegy: Infinitive phrase can function as adjectives.
9/15/2014 2:05:03 PM| 5 Answers
Find the product. (25x 2 + 20xy + 16y 2)(5x - 4y) 125x3 - ...
Weegy: (25x^2 + 20xy + 16y^2)(5x - 4y) = 125x^3 - 64y^3 User: These three points are collinear. (3, 6), (-2, -9), ...
9/15/2014 8:27:15 AM| 4 Answers
The difference between a number and 2
Weegy: Please provide more details to your question. User: Translate the phrase into a variable expression. The ...
9/15/2014 7:16:52 PM| 4 Answers
Where did the Phoenician civilization originate? a. what is now ...
Weegy: Phoenician civilization originated from the Sinai Peninsula.
9/15/2014 7:26:49 AM| 3 Answers
Find the quotient. (12x 2 - 10x -12) ÷ (3x + 2)
Weegy: (12x2 - 10x -12) ? (3x + 2) = 4x - 6. [smile] User: Simplify. 8 - 3(4 - 2x) User: Solve for x. |2x - 8| > 6 ...
9/15/2014 8:36:08 AM| 3 Answers
What is the slope of the line passing through the points (4, -2) and ...
Weegy: The slope of a line is 2/3. The slope of a line that is perpendicular to this line is -3/2. User: Add and ...
9/15/2014 9:10:05 AM| 3 Answers
Ramona enjoys her job because she is able to help kids in an after ...
Weegy: Ramona enjoys her job because she is able to help kids in an after school program. The work value Ramona feels ...
9/16/2014 7:40:25 AM| 3 Answers
A story’s narrator is its ...
9/16/2014 8:41:39 AM| 3 Answers
9=8m+23
9/16/2014 9:18:52 PM| 3 Answers
Write an equation in slope-intercept form for the line that satisfies ...
Weegy: The equation in slope-intercept form for the line with x-intercept 12, and y-intercept 14 is y = -7/6x + 14 ...
9/15/2014 3:54:30 PM| 2 Answers
2. Which of the following is an example of an infinitive phrase? A. ...
Weegy: Indefinite pronouns are words which replace nouns without specifying which noun they replace.
9/15/2014 3:58:04 PM| 2 Answers
Weegy Stuff
S
R
L
1
1
P
C
1
P
1
1
L
P
C
P
C
1
P
C
L
P
C
1
P
C
P
C
P
C
L
Points 1800 [Total 26199]| Ratings 4| Comments 1760| Invitations 0|Offline
S
L
1
L
P
C
1
Points 1637 [Total 8168]| Ratings 8| Comments 1557| Invitations 0|Offline
S
L
1
1
1
1
L
1
L
Points 1277 [Total 11057]| Ratings 0| Comments 1277| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
L
P
C
P
C
L
P
C
P
C
P
C
Points 1211 [Total 18383]| Ratings 3| Comments 1181| Invitations 0|Offline
S
L
C
P
C
1
L
L
P
C
1
Points 1178 [Total 17117]| Ratings 9| Comments 1088| Invitations 0|Offline
S
1
L
1
L
P
P
L
Points 460 [Total 11706]| Ratings 0| Comments 460| Invitations 0|Offline
S
L
P
C
P
C
1
L
P
C
L
P
C
P
C
P
C
P
C
Points 413 [Total 18944]| Ratings 0| Comments 413| Invitations 0|Offline
S
L
Points 396 [Total 1066]| Ratings 0| Comments 396| Invitations 0|Online
S
1
L
L
Points 364 [Total 5488]| Ratings 4| Comments 324| Invitations 0|Offline
S
P
C
L
P
L
1
Points 45 [Total 6102]| Ratings 1| Comments 35| Invitations 0|Offline
Home | Contact | Blog | About | Terms | Privacy | Social | ©2014 Purple Inc.